DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ETİK İLKE VE DAVRANIŞ KURALLARI YÖNETMELİĞİ

  1. KONU VE KAPSAM

Etik Kurallar, şirketimiz çalışanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalışma düzenine ilişkin davranış kurallarını içerir. Bu düzenlemenin amacı; uyulması gereken temel kuralların çerçevesini çizmek ve çalışanlar, iş ortakları, müşteriler ile şirketimiz arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir. Etik Kurallarımız, evrensel olarak kabul edilen uygulamaları, yasalara ve yönetmeliklere uyma konusundaki taahhüdümüzü açıklar. İş ilişkilerimize ve işlemlerimize temel teşkil eden beklentilerimizi ve standartlarımızı oluşturur. Tüm çalışanlar; müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlar ile olan ilişkilerinde bu genel ilkeleri esas alarak hareket etmelidirler. Yönetim Kurulu, yöneticiler dahil tüm çalışanların Etik Davranış Kurallarına uyması gerekir.

  1. TEMEL İLKELER

Yöneticiler ve çalışanlar; her türlü ilişkilerinde ve işlerinde işbu dokümanda yer alan temel ilkeleri gözeterek, Şirketimiz ve pay sahiplerinin itibarını en yüksek düzeyde tutmak için üzerlerine düşeni yapmalıdır. Çalışanlarımız, bu kuralların kapsamadığı durum ve şartlarda, özen ve bağlılık esasına göre hareket etmelidir.

  1. TANIM VE KISALTMALAR

Bu bölümde kısaca:
3.1. Şirket : Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.’yi
3.2. Şirket Üst Yönetimi : YK Kurulu Başkanı ve Üretim ve Teknoloji Grup Direktörü’nü
3.3. Şirket Etik Kurulu : Üretim ve Teknoloji Grup Direktörü, Direktörler ve İnsan Kaynakları
Müdür’lerinin katılımı ile oluşan kurulu,
3.4. Çalışan: Şirket personelini
3.5. Hizmet sağlayıcısı: Şirketin hizmet aldığı ve/veya verdiği şirket (tedarikçi, taşeron vb.)
personelini ifade eder.

4. SORUMLULUKLAR

4.1. Şirket Yönetim Kurulu:
Etik İlke ve Davranış Kuralları Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur.
Yönetim Kurulu, düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarını belirlemekten ve üst gözetiminden sorumludur.
4.2. Şirket Üst Yönetimi :
Şirket Etik Kurulunun verdiği kararların kesin şekilde onaylanmasından ve yürürlüğe konmasından sorumludur.
4.3. Şirket Etik Kurulu:
Etik İlke Davranış Kurallarının yürütülmesinden ve uygulamasından sorumludur.

4.3. İnsan Kaynakları Müdürlüğü
İşbu politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, güncellenmesinden İnsan Kaynakları Müdürlüğü sorumludur. Müdürlük, bu politikayı gerektiğinde güncellik ve geliştirme ihtiyaçları açısından
değerlendirir ve Şirket Etik Kurulunun görüşlerini alarak, Üst Yönetime önerilerde bulunur.
4.4. Çalışanlar:
– Şirket Politika, yönetmelik ve prosedürlerlerine bağlı kalınması, bunlara uyum sağlanmasından,
– Yürürlükteki mevzuata uyumlu şekilde çalışılmasından sorumludurlar.

5. ETİK KURALLAR VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

5.1. Şirket ve Çalışan İlişkileri
Şirket, tüm yasal düzenlemelere, çalışma yasalarına ve çalışanlarının Anayasa kapsamında örgütlenme ve bir sendikaya üye olma haklarına saygılıdır.
Şirket, çalışanları arasında din, dil, ırk, etnik köken, milliyet, cinsiyet veya yaşa dayalı herhangi bir ayrımcılık yapılmasına müsaade etmez. Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar tanır. Çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar.
Şirket, değer ve yönetim ilkeleri uyarınca, eşit işe eşit ücret prensibinden hareket eder. İşe almada objektif ölçüler uygular. Terfi ve benzer kararlarda, verimlilik, kişinin yetkinliği ve performansı esas alınır.
Çalışanlarının bireysel gelişimi için çaba sarf eder, yetkinlikleri ve performansları doğrultusunda ve şirket organizasyonu yapısı kapsamında sistemsel bir kariyer planı sunar.
Çalışanlarını verimlilik esaslarına uygun bir ücret ve ödüllendirme politikası ile destekler.
Çalışanlarına karşı adil, dürüst ve objektif yaklaşır.
Şirkette bireysel bütünlüğe saygı esastır. Çalışanların özel ve aile hayatları ve yaşam tarzları Şirketin manevi kişiliğini olumsuz etkilemediği sürece bağımsızdır. Çalışanlarının özel bilgilerini, hukuki zorunluluklar dışında kimse ile paylaşmaz.
Çalışanlar, şirket harcamalarına azami özeni göstererek, tasarruf ve maliyet bilinci içinde hareket eder. Çalışanlar ayrıca, şirket varlıklarının korunması için azami gayreti sarfederler. İşyerinde taciz ve mobbing’e hiçbir şekilde müsaade etmez.
Çocuk işçi ve genç işçi çalıştırmaz ve çalıştırılmasına müsaade etmez. Tüm tedarikçi ve iş ortaklarımızdan da uyum içinde olmasını bekleriz.

 

6. ŞİRKET DIŞ İLİŞKİLERİ

6.1. Hissedar İlişkileri
Hissedarların hak ve çıkarlarını yasalar çerçevesinde korur.
Hissedarlarına ve kamuoyuna, şirketle ilgili olarak açıklanması gereken hususları zamanında, tam ve eksiksiz olarak duyurur.
Hissedarların desteğini her zaman şirkete değer katmak için kullanır.
Sürdürülebilir büyüme ve karlılığı hedef alarak, hissedarlarına değer katma anlayışı doğrultusunda, dürüstlükten ödün vermeden, şirket kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını hedefler.

6.2. Tedarikçi ve Bayi İlişkileri
Tedarikçi ve bayiler ile ilişkilerinde değer yaratmayı hedefler.
Tedarikçi ve bayi seçiminde objektif kriterler ile karar verir.
Tedarikçi ve bayiler ile açık ve doğrudan iletişim kurar, talep ettikleri gizlilik ve iş güvenliği kurallarına uyar.
Tüm tedarikçilerinden Döktaş Etik Yönetmeliğinde geçerli olan kurallara uymasını bekler.
6.3. Rakiplerle İlişkiler
Şirket, mevzuatın izin verdiği sınırlar dışında, rakiplerle ya da diğer kişi ya da kuruluşlarla, doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan anlaşmalar ve uyumlu davranışları hangi şekilde olursa olsun yapmaz.
Sadece yasal çerçevede rekabet eder, rakipler ile piyasa koşullarını belirlemeye yönelik görüşme yapmaz, bilgi alışverişinde bulunmaz.
Rakip ürünler kötülenemez ve yanıltıcı reklam yapılamaz.
6.4. Müşteri İlişkileri
Müşterilerinin talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılar.
Müşterilerine yanıltıcı ya da eksik bilgi vermez.
Müşteriler ile ilişkilerde uzun vadeli bir güven ortamı sağlamak için çaba gösterir.
Müşterilerimizin şirket ürün ve hizmetleri ile ilgili her türlü şikayetlerini, hızlı ve doğru bir şekilde çözümlenmesi için gereken yerlere yönlendirir.
Kurum saygınlığını etkileyebilecek derecede ciddi ve olağan dışı her türlü şikayet, gecikmeksizin ilgili bölüm yöneticiliği aracılığı ile Üretim ve Teknoloji Grup Direktörü’ne iletilir.
6.5. Çevre ve Sosyal Sorumluluk
Süreçlerde çevre ile ilgili tüm yasal şartları ve çevreyi koruma yükümlülüklerini yerine getirir.
Çalışanlarını ve iş ortaklarını eğiterek çevre koruma bilincini arttırmayı, doğal kaynak ihtiyacını, enerji kayıplarını ve atıkları en aza indirmeyi hedefler.
Topluma ilişkin konularda duyarlılık gösterir. Gerek şirket olarak, gerekse çalışanlarını topluma katkı koyacak sosyal sorumluluk projelerine katılmaları konusunda teşvik eder.
Tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olunmasını ve bu konudaki yasalara uyulmasına özen gösterir.

7. ÇALIŞANLARIN UYMASI GEREKEN ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

Çalışanlar, yasalara riayet eder.
Çalışanlar, görevlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür.
Çalışanlar arasındaki ilişkilerde, karşılıklı saygı güven ve işbirliği anlayışı esastır.
Çalışan, görevini yerine getirirken, insani ve ahlaki değerler çerçevesinin dışına çıkmaz.
Çalışanlar, açıkça yetkilendirilmedikçe Şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta, beyanda ya da yazışmada bulunmaz.
Her ne amaçla olursa olsun, kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamaz, haraç ve rüşvet almaz ya da vermez.

Hiçbir şekilde çıkar çatışmasına girmez, dolandırıcılık yapmaz ve kara para aklamaz.
İş barışını bozacak yada diğer çalışanları rahatsız edecek saldırgan şakalar, hakaretler, fiziksel saldırılar ve tehditler yoluyla, sindirme davranışlarında bulunmaz
İş barışını bozacak yada diğer çalışanları rahatsız edecek davranışlarda bulunmaz.
Şirketin her türlü bilgi, belge ve bunların tutulduğu sistemleri, tüm maddi ve manevi varlıklarını her türlü zarar ve suiistimale karşı korur.
Şahsi çıkarları için mesaisini ve şirketin kaynaklarını kullanmaz.
Çalışanlar, Şirketin sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur. Çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyar.

8. VARLIK VE BİLGİ YÖNETİMİ

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları
Şirket çalışanları, görevlerini ifa ederken ortaya çıkardıkları her türlü fikri ve sınai hakkın sahibinin şirket olduğunu bilir ve buna göre hareket eder. Şirket mülkiyetinde olan fikri ve sınai hak hiçbir şekilde üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşılamaz.
Çalışan, telif haklarının kullanımına, gerekli dikkat ve özeni göstermek zorundadır.
Çalışanlar, diğer firmalara ait patent, telif hakları, marka, ticari sırlar, bilgisayar programları veya diğer fikri ve Sınai mülkiyet haklarını, bilerek ve hukuka aykırı bir şekilde kullanımından kaçınır.
8.2. Bilgi Yönetimi
Tüm yasal kayıtlar, uygun şekilde saklanmak zorundadır.
Çalışanlar, üçüncü kişilerle, şirket için gizlilik içeren bilgileri, üst yönetim onayı olmadan paylaşmaz.
Şirket için hazırlanan raporların doğruluğu için azami gayreti gösterilir.
8.3. Varlık Yönetimi
Çalışanlar, şirket varlıklarını korur, çalınmasını ve zarara uğramasını önlemek için her türlü tedbiri alırlar.
Çalışana zimmetlenmiş olan şirket varlıklarının kullanımı sırasında, şahsi kusurdan doğan zararlar, ilgili kişi tarafından üstlenilmek zorundadır.
8.4. Güvenlik ve Kriz Yönetimi
Çalışanlar, olası doğal afet ve fevkalade haller karşısında, çalışma arkadaşlarını, fabrika ve idari tesisleri korumakla yükümlüdür. Böylesi durumlarda işin sürekliliğini sağlanır ve acil kriz yönetimine destek olunur.
8.5. Gizlilik
Çalışan, şirkete ait mali ve ticari sırların, personel bilgilerinin, üçüncü taraflarla yapılmış anlaşmaların gizli olduğunu bilir ve buna aykırı hareket etmez.
Çalışan, şirketteki çalışması nedeniyle haiz olduğu bilgi ve belgeleri, her ne amaçla olursa olsun kurum içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmaz.
Çalışan, daha önce çalıştığı şirketlerle ilgili kamuya açık olmayan bilgileri açıklayamaz, ya da çalışanlardan bu tip bilgiler talep etmez.

8.6. Çıkar Çatışmasından Kaçınmak
Şirket çalışanları görevlerini uygunsuz bir şekilde kullanmak suretiyle, kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu üçüncü kişi ya da kuruluşlara haksız çıkar sağlamaz.
8.7. Kendi veya Yakınlar Lehine İşlem Yapmama
Şirket tesislerinde eş ve üçüncü derece dâhil akrabalık ilişkisi olan çalışanların aynı organizasyonda birbirleri ile raporlama bağı içinde olmamaları veya karar alma mekanizmaları içinde birlikte yer almamaları esastır.
İşe alım süreçlerinde karar verme durumunda olan yöneticiler ve insan kaynakları yetkilileri, iş
başvurusunda bulunmuş bir adayla eş ve üçüncü derece dâhil akrabalık ilişkisi içinde olması durumunda, ilgili yönetici çıkar çatışmasını giderecek önlemleri almak durumundadır.
Şirket’in ticari ilişki içinde olduğu bir firmada, birinci derecede yakınının çalışması ya da maddi menfaat sahibi olduğunu bilinmesi durumunda, ilgili bu durumu bir üst amirine bildirmek
zorundadır.
Çalışan, kişisel yatırımlarının ya da uğraşlarının, şirket içi görevini yapmasına herhangi bir şekilde engel olmasına müsaade etmez.
Şirket’te çalışan veya işe girecek olan kişi, ileride çıkar çatışması yaratacak olay ve ilişkileri, derhal İnsan kaynakları yönetimine veya yöneticisine bildirmek zorundadır. Başka bir kurumla hissedarlık veya benzer çıkar ilişkisi içinde olan çalışanlar için de aynı yükümlülük geçerlidir.
8.8. Hediye Almak ve Vermek
Şirket çalışanları, kendi menfaatleri için, ilgili makamlardan kendilerine gelen hediye, kazanç, komisyon, özel indirim ve iskonto tekliflerini kabul etmez.
Ticari ilişki içinde olsun olmasın, üçüncü kişilerle uygunsuz olarak algılanabilecek hiçbir maddi veya manevi menfaat içinde olamaz.
Normal bir iş akışı çerçevesinde olduğuna şüphe duyulmayan ve 100 Euro’yu geçmeyen hediyeler hariç olmak üzere, ticari ilişki içinde bulunulan kurum ve kuruluşlardan gelen hediyeleri kabul etmez. Ancak dürüstlük ve iyi niyet anlayışı çerçevesinde kalmak koşulu ile hediye kabul edilebilir.
Çalışanlar, üçüncü kişi ve kuruluşlara, tarafsızlıklarını, karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler veremez. Menfaat sağlayamaz.
8.9. İşten Ayrılanların Şirket ile İş Yapmaları
Şirket ile çalışma ilişkisi sona eren çalışanların, Şirketle ticari ilişki içine girmeleri ancak Şirket Üst Yönetimi onayına bağlıdır. Bu tür iş ilişkilerinde etik kurallara bağlılık, önem arz eder.
8.10. İçeriden Bilgi Ticareti (Insider Trading)
Çalışanlar, yasal olarak suç olduğu kanunlarla tespit edilmiş bir durum olan, hiçbir şekilde şirkete ait gizli bilgileri kullanarak veya üçüncü şahıslara aktararak, borsalarda alım satım yapmak da dahil olmak üzere ticari bir menfaat elde edemez veya buna teşebbüs edemez.

9. İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

Şirket için iş sağlığı ve güvenliği vazgeçilmezdir.

Çalışanlar, İSG için konulan kural ve talimatlara uygun hareket eder. Bu konuda katılımcı şekilde iyileştirmelere katkıda bulunmayı görev kabul ederler.
Çalışanlar tehlike arz eden veya yasaların iş yerinde bulundurulmasını yasakladığı hiçbir maddeyi iş yerine getirmezler.
Doktor raporu haricinde, akli ve fiziki yetkinlikleri etkileyen veya azaltan ilaç veya maddeler, işyerinde çalışanlarca kullanılamaz.

10. SİYASİ FAALİYET YASAĞI

Şirket, hiçbir maksatla siyasi parti ya da siyasi parti adaylarına maddi veya manevi bir destekte bulunmaz.
Siyasi faaliyetler, işyeri sınırları içinde ya da şirket kaynakları kullanılarak, gerçekleştirilemez.

11. ETİK DAVRANIŞ KURALLARI UYGULAMA PRENSİPLERİ

11.1. İhlallerin Bildirim Yükümlülüğü

Uygulamalarda kanun, yasa ya da mevzuata aykırı olan bir durumu tespit eden çalışanlar, bu durumu bir üst amirine ya da Etik Kurul’a (etikkurul@doktas.com) yazılı olarak bildirmek
zorundadır.
Bu bildirimin üçüncü şahıslara asla aktarılmaması sağlanmalıdır.
Bildirim şirketin çıkarları doğrultusunda olmalı, ancak fakat ihbar edenin kişisel menfaatine hizmet etmemelidir.
Yapılan ihbarın değerlendirilmesi süresince gizlilik ve objektiflik sağlanmak zorundadır. Gizliliğe gerek bildirimde bulunan, gerekse konuyla ilgili süreci yöneten kişilerin azami önem ve dikkat
göstermesi zorunludur.

11.2. Disiplin Uygulaması

Etik kuralların ihlali durumunda;
Kasıt veya ağır kusur sonucu oluşan ihlallerde, İş Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.
Gerekli olan hallerde Yönetim cezai ve kanuni işlem başlatabilir.
İhmal veya hafif kusur sonucu oluşan ihlallerde sözlü veya yazılı ihtar verilir.

12. YÜRÜTME ve DENETİM

Bu belge ile kayıt altına alınan Etik Kuralların uygulanması Şirket Etik Kurulu’nun uhdesindedir.
Etik Kurul faaliyetlerinin takibi için kişileri görevlendirebilir ve gerekiyorsa çeşitli uygulamalara karar verebilir.
İşbu Şirket Etik Kuralları ve Uygulama İlkeleri Yönetmeliği Yönetim Kurulunun 27/02/2018 tarih ve 2018/5 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.