SORUMLU ÜRETİM

GÜRİŞ Sanayi Grubu Şirketleri olarak dünya ölçeğinde yenilikçi çözüm ve fırsatlar yaratır, tüm paydaşlarımıza güvenilir bir iş ortağı olmak için çalışır  ve  ekonomik değer yaratırken aynı zamanda çevreye, topluma ve geleceğe olan sorumluluğumuzu ön planda tutarız.

Yeni teknolojileri takip  eder,  üretim süreçlerimizi ve ürün kalitemizi  inovasyon ve ar-ge faaliyetleri  ile geliştirir  ve  müşterilerimize  yüksek kaliteli ürünler sunmayı hedefleriz.

SORUMLU YÖNETİM

Sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak işimizi etik kurallar çerçevesinde yerel ve uluslararası yasalara uyumlu şekilde yönetir,  iş ilişkilerimizde rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi için gereken tüm yükümlülükleri yerine getiririz.

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyum sağlamak koşulunu ön planda tutarız. Çalışanlarımızın haklarına saygı gösterir, fırsat eşitliğine imkan sağlar, insan haklarını gözeterek ayrımcılığı, eşitsizliği,  zorla çalıştırmayı önleyici tedbirleri alırız.

Tüm operasyonlarımızda iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak önceliğimizdir. Şirketlerimiz;  iş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif yaklaşımı ile kazaları oluşmadan önlemeye yönelik adımlar atar, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı tesis etmek amacıyla sürekli iyileştirmeler yapar, ulusal ve uluslararası İSG mevzuatına ve ilgili standartlara uyarız.

Tedarikçilerimizin  kurumsal, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik  uygulamalarını geliştirmeleri   yönünde çalışmalar yürütürüz.

Tüm faaliyetlerimizde toplumun yararı için çalışır, işbirliklerimizle yerel toplumun kalkınmasına hizmet edecek projeler geliştiririz.

yeni-5

ÇEVRE VE İKLİM İÇİN SORUMLULUK

Çevreye karşı sorumlu üretici yaklaşımıyla etkin kaynak kullanımını, atık yönetimini ve enerji verimliliğini önceliklendiririz. Tüm  faaliyetlerimizde, çevre yönetimi ve çevre performansını risk ve fırsat odaklı olarak değerlendirir, sürdürülebilirlik ve doğal kaynak tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiririz.

Ürünlerimizin  tüm yaşam döngüsü kapsamında çevre etkilerini  dikkate alır  ve sürekli iyileştirmeyi destekleriz . Döngüsel ekonomi çerçevesinde,  ulusal & uluslararası mevzuatlara uygun olarak: kirliliği önler, kaynakların etkin kullanımını gözetir ve geri dönüşüme katkı sağlarız.  İklim değişikliği ile mücadele kapsamında tesislerimizde  ve tedarik zincirimizde enerji verimliliği çalışmaları yürütür, sera gazı emisyonları  ve su tüketiminin   azaltılması için faaliyetler gerçekleştiririz.