Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatlari arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diger yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı dogrultusunda kâr dagıtım kararı alır ve kâr dagıtımı yapar.

Buna göre;

  1. Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK’nın, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan net dagıtılabilir dönem kârı’nın dagıtılmaması veya asgari %5 i olamak üzere kar dagıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kâr dagıtım oranının belirlenmesinde şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.
  2. Şirket degerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diger alanlarda ortaya çıkması  muhtemel be lirsizlikler ve olumsuzluklar kar  dagıtımı kararlarının alınmasında Yönetim Kurulu’nca göz  önünde bulundurulur.
  3. Kar dağıtım önerisi  yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn.Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.
  4. Kar payı dağıtımına, dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede başlanacagı kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içinde yine Genel Kurulca tespit edilen tarihte pay sahiplerine dagıtılacaktır.
  5. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine ararı dogrultusunda kâr payını, nakden ve/veya “bedelsiz pay” şeklinde peşin olarak dagıtabilir veya taksitlendirebilir.
  6. Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diger yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı dogrultusunda kâr payı avansı dagıtımı kararı alabilir ve kâr payı avansı dagıtımı yapabilir.
  7. Yönetim Kurulu’nun Genel kurula karın dagıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu dagıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul’da pay sahiplerine bilgi verilir.

Kar Payı Dagıtım Politikamız; önceki yılın Kurumsal Yönetim Ilkeleri Uyum Raporu’nda ve Genel Kurul Toplantı Tutanagı’nda da yer aldıgı gibi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri ve uygulamaları yanı sıra, Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları dogrultusunda ele alınarak belirlenmektedir.

Bu dogrultuda belirlenen Kâr Payı Dağıtım Politikamız, şirketin gerek Faaliyet Raporu, gerekse Ortaklar Genel Kurulu’nda pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.