Değerli Yatırımcılarımız,

Son günlerdeki gelişmeler doğrultusunda, tarafımıza yoğun olarak yöneltilen bazı sorulara ilişkin cevaplarımızı değerlendirmelerinize sunma gereği doğmuştur. Siz yatırımcılarımızın eşit bilgilendirilmesine verdiğimiz öneme binaen cevaplarımızın pekiştirilmesi amacıyla önce, Şirket’imiz hakkında kısa bilgi paylaşılmasında fayda görmekteyiz.

1973 yılında Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. adı ile Bursa Orhangazi’de Koç Holding A.Ş. bünyesinde kurulan şirketimiz, Aralık 2006’da Finlandiya merkezli Componenta Corporation’a satılmış, 29 Eylül 2017 itibarıyla şirket payları özel amaçlı kurulan Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devredilmiş, 29 Haziran 2018 tarihinde ise Güriş Sanayi Grubuna katılarak paylarının %93,57’si Çelik Holding bünyesine devredilmiştir.

Şirketimizin 29 Haziran 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) yaptığı açıklamadan da görüleceği üzere devir konusu paylar kredi verenler lehine rehinlidir. Belirtilen devrin akabinde Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat yükümlülükleri kapsamında “zorunlu çağrı” prosedürleri uygulanarak Çelik Holding tarafından % 2,92 oranında pay satın alınarak ortaklık payı %96,49 seviyesine ulaşmıştır. Açıklanan süreçten günümüze Çelik Holding tarafından bir kısım paylar satılarak nihai ortaklık payı oranı % 95,83 oranına düşmüştür.

Çelik Holding; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın düzenlediği ortaklık ilişkisi içerisinde yönetime ilişkin hak ve sorumluluklarını yerine getirmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tanımlandığı üzere pay sahipliği hakları ve sahip olduğu paylar üzerindeki tasarruf hakları bakımından diğer ortaklarımızdan farklı bir hukuki konumda değildir.

Özetle, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanımlandığı üzere; Şirketimiz tasarrufunda bulunmayan paylara ilişkin yanıltıcı ve kesin olmayan bilgi paylaşımından kaçınılarak sorularınız mevzuat sınırları çerçevesinde aşağıda yanıtlanmaya çalışılmıştır.

Saygılarımızla

Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.

AÇIKLAMALAR:

  1. Bilindiği üzere, Çelik Holding A.Ş.’nin  iştiraklerinden biri olan Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.’nin paylarının fiili dolaşım oranının artırılması yönünde süre uzatımı talebine; Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 18 Aralık 2020 tarihinde olumlu cevap verilerek 31 Mart 2021 tarihine kadar süre verilmiştir. Anılan gelişmeler müteakibinde, Şirketimizin Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem görmeye devam etmesi yönünde yaşanan gelişmeleri aşağıda özetle açıklamak isteriz.

Açıklama 1-:

Öncelikle, ana ortağımız Çelik Holding’in yanı sıra genel olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve anılan kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemelere tabi tüm şirketlerin, halk arasında “yasaklı dönem” veya “sessiz dönem” veya “black-out perid” olarak adlandırılan ve aşağıda açıklanan dönemlerde işlem yapmalarının yasal düzenlemeler doğrultusunda yasaklandığını hatırlatmak isteriz.

SPK’nın (VI-104.1) Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğ ve 28.05.2014 tarihli ve 16/514 sayılı İlke Kararı kapsamında içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin, ilgili sermaye piyasası araçlarında, 6 aylık ve 12 aylık (yıllık) finansal tablo ve raporların hazırlandığı dönemin bitimini izleyen günden söz konusu tabloların yayınlanmasına kadar geçen süre içerisinde işlem yapmalarının piyasa bozucu eylem olarak değerlendirileceği ve idari para cezasına tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Dolayısıyla, Çelik Holding’in anılan düzenlemeler çerçevesinde ile 11 Mart 2021 tarihine kadar paylarını satması, diğer şirketlerde olduğu gibi cezai müeyyideye tabi tutulmaktadır. Çelik Holding tarafından yapılan başvuru üzerine fiili dolaşım oranının artırılmasına yönelik 18 Aralık 2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 31 Mart 2021 tarihine kadar ek süre verilmiştir. Anılan ani değişiklik üzerine, 11-31 Mart tarihleri arasında işlem yapılabilecek kısıtlı iş günü hesaplanarak, Şirketimizin de finansal tablo ve rapor yayımlama tarihi, bağımsız denetim sürecini de içeren fedakar çalışmalarla öne alınmış ve 2 Mart 2021 tarihinde yayımlanabilmiştir. Ancak, süre uzatım talebine rağmen yeterli dolaşım oranına ulaşılamamıştır.

Sonuç olarak; gerek ana ortağımız Çelik Holding gerekse Şirketimiz, pek çok yasal düzenlemeye uyum göstermeye dikkat ederek, aynı zamanda Şirketimiz borsa paylarının hak ettiği değeri bulması ve korumasına önem vererek, pandemi ve zor piyasa koşullarına rağmen ilgili mevzuat hükümlerine riayet ederek tüm yatırımcıların desteklenmesi yönünde azami gayreti göstermiştir. Yazımızın devamının, açıklanan kısıtlar ve gayretlerin hatırda tutularak okunması hususunu değerlendirmelerinize sunarız.

  • Çelik Holding A.Ş.’nin misyonu ve ülkemize değer katan iştiraklerini sermaye piyasalarımıza kazandırılması vizyonu doğrultusunda, Şirketimizin topluluk ve pay piyasalarındaki değeri hakkındaki açıklamaya aşağıda yer verilmiştir.

Açıklama 2-:

Ana ortağımız Çelik Holding, 1974 yılından beri yatırım ve iştirakleri aracılığıyla, milli ekonomiye ve dış ödemeler dengesine faydalı ve bilhassa ihracata dönük yatırımlara önem vererek, yurt ekonomisi için faydalı sahalarda özellikle sanayi sektörünün gelişmesine yardımcı olmakta ve yine aynı maksatla teknik bilgi (know-how), ünvan, ticari marka, sınai mülkiyete konu olan haklar tesis ederek faaliyet göstermektedir.

Çelik Holding tarafından iştirakleri içerisinde Şirketimize verilen önemi ve desteği grup sinerjisi ile de hissetmekteyiz. Ancak diğer tüm borsa şirketlerinde olduğu gibi, Şirketimiz paylarının işlem gördüğü Borsa İstanbul ilgili pay piyasasına ana ortağımızın ve Şirketimizin doğrudan bir etkide bulunması hukuken imkan dahilinde değildir. İkincil piyasadaki pay fiyatları, Şirketimiz paylarına olan yatırımcıların alım ve satım emirleri sonucunda şeffaf bir şekilde oluşmaktadır.

  • Şirketimiz paylarının Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem görmesine ilişkin değerlendirmeler aşağıda paylaşılmıştır.

Açıklama 3-:

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 18 Eylül 2020 tarihinde payların fiili dolaşım oranına ilişkin düzenleyici karara karşı şirket ana ortaklıklarının yaklaşımları farklı olmuştur. Anılan kararda %5 fiili dolaşım oranının  altında olan 10 şirket içerisinde kamu ortaklığı da bulunan 8 ayrı şirket pay oranını artırmamış olup, Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem görmeye devam etmektedir. Dolayısıyla anılan çoğunluk tercihinin aksine, Piyasa Öncesi İşlem Platformu’ndan çıkılması kararı Çelik Holding’in yönetiminin tasarrufundadır ve bu konuda herhangi bir karar alınması durumunda Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca kamuya gerekli duyurular yapılacaktır.

Ayrıca, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından duyurulan kararlar ile Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem görmeye başlayan şirketlerin geçmiş hisse fiyat/kazançları incelendiğinde, kronolojik olarak platform değişikliğinin doğrudan bir negatif etkisinin tespit edilemediği kanaatimizi de paylaşmak isteriz.

  • Ana ortağımız Çelik Holding A.Ş.’nin iştiraklerinin ülkemiz sermaye piyasasındaki yerinin gelişimi yönündeki değerlendirmelere aşağıda yer verilmiştir.

Açıklama 4-:

Yukarıda da paylaşıldığı üzere ana ortağımızın yasal çerçevede Şirketimize verdiği desteğin bilincinde olduğumuzu yinelemek isteriz. 16 Aralık 2020 ve ve 26 Mart 2021 tarihli KAP açıklamalarından da görüleceği üzere Çelik Holding tarafından yasal düzenlemeler çerçevesinde, borsa işleyiş ve kurallarına uygun olarak dolaşımdaki pay oranının yükseltilmesi işlemlerine ağırlık verilmiştir. Piyasa Öncesi İşlem Platformu’na alınan diğer pek çok şirketin aksine ana ortağımızın anılan faaliyet ve çabaları doğrultusunda, fiili dolaşımdaki pay oranı artırılmıştır.

Ancak % 5 olarak belirlenen fiili dolaşımdaki pay oranı, işlem gören hisse adedi düşüklüğü nedeniyle de cüzi bir oran eksiği ile tamamlanamamıştır. Akabinde süre dolmadan Çelik Holding’in BİST’e yaptığı başvuru ile piyasa koşullarının izin verdiği ölçüde, fiili dolaşımdaki pay oranının yükseltilmesi yönünde işlemlere devam edileceği belirtilerek süre uzatımı talep edilmiştir.

Dolayısıyla, Çelik Holding tarafından yapılan satışların BİST kararına uygun olarak fiili dolaşımdaki pay oranının artırılmasını hedeflediği açık olup, aynı süreçte bir pay geri alım programı uygulamaya konulmasının bu amaç ile bağdaşmayacağı açıktır.

Ayrıca, 8 Nisan 2021 tarihli Genel Kurulumuz’da ayrı bir çalışma gerektirdiği için cevaplama fırsatı bulamadığımız yazılı sorulara ilişkin cevapların; SPK mevzuatı dahilinde Kurumsal Yönetim Tebliği, Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği, Özel Durumlar Tebliği, SPK ilke kararları ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde verilebileceğini değerlendirmelerinize sunarız.